พระเยโฮวาห์ทรงกำหนดวันสะบาโตให้เจ้า

“ดูซิ พระเยโฮวาห์ทรงกำหนดวันสะบาโตให้เจ้า คือในวันที่หก พระองค์จึงประทานอาหารให้พอรับประทานสองวัน ให้ทุกคนพักอยู่ในที่ของตน อย่าให้ผู้ใดออกจากที่พักในวันที่เจ็ดนั้นเลย””
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭16:29‬ ‭KJV‬‬
พระบิดาให้ความสำคัญกับวันสะบาโต แก่เราทั้งหลายเพื่อให้เราได้ หยุดพักจากการงาน และได้พักสงบในจิตวิญญาณ อยู่กับพระองค์  จิตวิญญาณจะได้ใช้เวลา อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า ทางพระวิญญาณ
จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องให้คุณค่าและ ความสำคัญกับ วันสะบาโต อย่างที่พระองค์ปรารถนาให้เรา ได้ทำ เพื่อพระพร จะเป็นของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.