พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะทำลายมนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก เพราะความบาปของพวกเขาเอง

“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะทำลายมนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก ทั้งมนุษย์และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศ เพราะว่าเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขามา””
‭‭หนังสือปฐมกาล‬ ‭6:7‬ ‭KJV‬‬
พระเจ้าของเรา เป็นพระเบิดาที่รักเรา และพระองค์มีความรู้สึก เช่นเดียวกับเรา เพราะการทรงสร้างมนุษย์ของพระองค์ก็เป็นไปตามฉายาของพระองค์
พระองค์มีความรู้สึก เมื่อมนุษย์ทำในสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่พระองค์ได้สร้างและบอเอาไว้ เพราะพระองค์ให้มนุษย์มีอิสระในการเลือก
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิฺ์เข้ามสวมทับชีวิต พระลักษณะของพระองค์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างโลก พระองค์ปรารถนาให้ชีวิตเราเป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน และดำเนินตามพระทัยพระองค์ เมื่อเราให้พระองค์เข้ามาทำงานในชีวิตอย่างบริบูรณ์

Leave a Comment

Your email address will not be published.