พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน

ดังนี้แหละพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจากพลับพลา อพย 33:11

ภาพของการสนทนาแบบสองต่อสองระหว่างพระเจ้าและโมเสส ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนอย่างมากระหว่างพระบิดาผู้สร้างเราและตัวเราเองที่เป็นมนุษย์คนบาป ที่สามารถสนิทสนมและพูดคุยกันได้อย่างแนบแน่น สิ่งควรเป็นวิถึชีวิตของผู้เชื่อในฐานะลูกของพระองค์ ตามที่เราได้รับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดแล้ว

ความสนิทสนมแบบนี้ เป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราปรารถนาให้เกิดขึ้น อยู่ทุก ๆ วันเพื่อเราจะเข้าใจในหัวใจ พระทัยของพระบิดาและ เราจะรับการสำแดงจากพระองค์มากยิ่งขึ้น วันต่อวัน นี่ยังเป็นสิทธิพิเศษเสมอที่เราได้ใกล้ชิดพระองค์ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลอดประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ คือยุคของเรานี่เอง สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.