พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์”

“พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา” และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด แม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง” พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่โมเสสและอาโรน ให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่า ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭6:10-13‬ ‭KJV‬‬
เมื่อพระเจ้าบอกแก่เราถึงบางสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เราได้รับรู้และดำเนินการตาม สิ่งทีสำคัญคือการตอบสนองและทำตามด้วยความเชื่อวางใจ แม้เมื่อเราเองได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ดูยากลำบากและทำให้เราไม่กล้าก็ตาม
โมเสสเองแม้พระเจ้าจะไ้ดบอกเขาให้ไปเผชิญหน้ากับฟาโรห์ แต่ความกลัวที่ท่านเจอจากตัวท่านที่ท่านบอกว่าเป็นคนพูดไม่คล่อง และเหตุการณ์ที่พึ่งผ่านมาคือท่านถูกพี่น้องอิสราเอลปฏิเสธท่านในเรื่องการช่วยกู้ชนชาติที่มาจากเสียงของพระเจ้า
ดังนั้นอย่าให้สถานการณ์เหล่านี้ ทำให้เราขาดความเชื่อและวางใจในพระนามพระเจ้า แต่ให้เรายึดพระสัญญาและสิ่งที่พระองค์ได้สำแดงแก่เราไว้อย่างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง

Leave a Comment

Your email address will not be published.