พระเยซูแบกรับความบาปของเรา

Intimacy Monday 18 June 2018
“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย เพราะว่าพวกท่านได้หลงเจิ่นไปเหมือนแกะ แต่เดี๋ยวนี้ได้กลับมาหาพระผู้เลี้ยงและผู้ดูแลวิญญาณจิตของพวกท่านแล้ว”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:24-25‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูแบกรับความบาปของเราไว้ที่กางเขนนั้น 
+ เราชอบธรรมด้วยความเชื่อและเราดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์
+ ชีวิตของเรารับการรักษาให้หายดีแล้ว เราได้กลับมาหาพระบิดาอีกครั้งและจะไม่ห่างตลอดไป จิตวิญญาณเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ตลอดไป อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.