พระเยซูเลี้ยงอาหารคนสี่พัน

ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)
32ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่า “เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้ว และไม่มีอาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทาง” 33พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “ในถิ่นทุรกันดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคนเป็นอันมากนี้ให้อิ่มได้” 34พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “ท่านมีขนมปังกี่ก้อน” เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว” 35พระองค์จึงสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน 36แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาขอบพระคุณ แล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์ เหล่าสาวกก็แจกให้ประชาชน 37และคนทั้งปวงได้รับประทานอิ่มทุกคน อาหารที่เหลือนั้น เขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็ม 38ผู้ที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคน มิได้นับผู้หญิงและเด็ก 39พระองค์ตรัสสั่งให้ประชาชนไปแล้ว ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา มัทธิว 15:32-39

พระคริสต์เป็นห่วงฝูงแกะของท่าน เพราะพวกเขาเดินทางมาเพื่อจะพบกับท่านและรับการรักษาให้หายป่วยทั้งสิ้น
ฝูงชนเหล่านี้ต้องออกจากบ้านเรือนของตนเพื่อจะมาพบกับพระคริสต์ พวกเขาอยู่กัพบท่านได้สามวันแล้วและเป็นไปได้ที่ ระหว่างสามวันนี้ พวกเขาอาจจะไม่ได้ทานอะไรเลย เพราะอาหารที่ติดตัวมาคงจะไม่พอแล้ว

1. ฝูงชนตัดสินใจที่มาพบพระเยซู ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด
2. ฝูงชนอยู่กับพระเยซูตลอดสามวัน แม้ว่าอาจจะไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับตน
3. การแสวงหาพระเจ้าทางพระเยซูของพวกเขา ทำให้พระคริสต์พอพระทัยที่จะรักษาพวกเขาทุกคนให้หายดี แม้ต้องแลกมาด้วยความหิว และไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และพวกเขาไม่มีใครบ่นเลย สรรเสริญพระเจ้า
4. ท้ายที่สุด พวกเขารับการเลี้ยงดูจากพระคริสต์ ผ่านขนมปังและปลาที่มีเพียงน้อยนิด เป็นการอัศจรรย์ ที่พระเยซูทำให้แก่เหล่าฝูงชนนั้น

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.