พระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคน

พระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคน

16พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า “พวกเขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด” 17พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์มีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอยู่ที่นี่” 18พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด” 19แล้วพระองค์มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ และขอพระพร แล้วทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวก พวกสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง 20พวกเขาได้กินอิ่มกันทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองตะกร้าเต็ม 21คนทั้งหลายที่รับประทานอาหารนั้น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่รวมผู้หญิงและเด็ก มัทธิว 14:16-21

พระบิดาโปรดดูแลเราทั้งหลาย ทั้งฝ่ายวิญญาณ จิตใจและร่างกาย เสมอ เพราะท่านรักเรามาก และทำให้เราเห็นผ่าน พระบุตรคือพระเยซู ที่ได้เลี้ยงดู คนห้าพันคน ด้วย ขนมปังและปลา ที่เพียงพอและเหลือเก็บได้อีกหลายกระบุง

การดูแลของพระเยซูนั้น ไม่เคยมาสายอย่างแน่นอน แม้ว่า เราอาจต้องเผชิญการอดทน รอคอยบ้าง เช่นเดียวกับที่ คนห้าพันคนนั้น พวกเขาต้องการจะพบและรับการรักษาให้หายป่วยทุกคน และท่านเองก็ได้เมตตา สงสารพวกเขา และได้ ทำอัศจรรย์เลี้ยงคนทั้งหมดด้วย ขนมปังและปลาเพียงเล็กน้อย

พระเยซูไม่เคยต้องให้การพบกับความอดอยาก ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม พระเมตตาของพระเยซูมาถึงชีวิตเราอยู่เสมอ

ความจำเป็นทั้งสิ้นในชีวิต ได้โปรดอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ โปรดนำเราทั้งหลายให้ไปถึงพระทัยอันบริบูรณ์และเต็มเปี่ยม ของพระองค์ โปรดให้เรามีมากเกินพอเพื่อจะแจกจ่ายคนได้อย่างไม่จำกัด สรรเสริญพระนามพระองค์ พระบิดา ยาเวห์

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.