พระเยซูเผชิญการทดลอง ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบวัน

พระเยซูเผชิญการทดลอง ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบวัน

แม้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า เป็นพระบุตรของพระบิดาแต่ พระองค์ก็ยังเผชิญการทดลองจากมารซาตาน ในตลอด สี่สิบวัน สี่สิบคืนที่พระองค์ต้องอดอาหาร และหิว เนื้อหนังถูกทดลองเต็มที่ และมารก็ใช้ช่วงเวลานั้น ในการล่อลวงพระองค์ ถึงสามเรื่อง นั่นก็คือ

1.เรื่องการเปลี่ยนหินให้เป็นขนมปัง : การบำรุงชีวิตด้วยพระวจนะ
2.เรื่องการนมัสการมารซาตานเพื่อให้ได้สิ่งของในโลก : การนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว คือวางใจในพระนามพระเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่อาณาจักรบนโลกนี้
3.เรื่องการทดลองพระเจ้าให้ทำตามความต้องเรา : การไม่ทดลองพระเจ้า ไม่ใช่พระวจนะในบริบทที่ผิด ไม่ตีความตามความต้องการเนื้อหนัง เพื่อบำรุงเนื้อหนัง แต่เป็นการยึดพระวจนะตามพระทัยและการสำแดงของพระองค์อย่างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลง

ชีวิตผู้เชื่อยังต้องเผชิญการทดลองจากมารซาตานอยู่เสมอ มันไม่เคยหยุดที่จะทำให้ลูกของพระองค์ถดถอย หรือทำให้เกิดการแตกแยก หรือทำให้ผู้เชื่ออธิษฐานน้อย มีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณน้อย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ จะค่อยๆ ทำลายจิตวิญญาณทีละน้อย โดยที่เราอาจไม่รู้ตัว

ดังนั้น การเข้าใจถึงการถูกทดลองของพระคริสต์ก็จะทำให้เรา ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์และระมัดระวังชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่เสมอ ด้วย
ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.