พระเยซูเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์

Intimacy Sunday 17 June 2018
“พระองค์ ไม่ได้ทรงทำบาปเลย และไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต แต่ทรงมอบพระองค์เอง ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:22-23‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูเป็นแบบอย่างให้แก่เรา เพราะพระองค์ไม่เคยทำบาปเลย ทั้งท่าที ภายใน วาจาและการประพฤติ และพระองค์ไ่ม่ถือว่าพระองค์มีสิทธิ์ใดๆ พระองค์ได้มอบสิทธิ์ทั้งสิ้นไง้กับพระบิดา เป็นผู้ที่จะพิพากษาอย่างยุติธรรม. 
 
+ ให้พระบิดาเป็นผู้ที่ พิพากษาในสิ่งที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรม พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะให้ความยุติธรรมแก่เรา. 

Leave a Comment

Your email address will not be published.