พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศ

พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศ

ตลอดช่วงเวลา สามปีครึ่ง พระคริสต์ได้ประกาศแผ่นดินของพระบิดาและช่วยจิตวิญญาณมากมายให้รอดจากความบาปไปสู่แผ่นดินของพระองค์ และพระเยซูเองยังคอยปกป้องฝูงแกะที่พระองค์ได้แลกมาด้วยโลหิตของพระองค์เองจากคำสอนผิด หรือผู้ที่ไม่หวังดีอีกด้วย

เราขอบคุณพระบิดาที่ได้ประทานผู้เลี้ยงที่ดีเลิศ มาถึงวิญญาณจิตของเรา และจะนำเราไปถึงวันสุดท้าย พระเยซูได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสานต่อพระราชกิจของพระบิดาผ่านทางเรา รวมถึงการรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์ด้วย

1. ผู้เชื่อต้องฟังเสียงของพระเยซูได้ชัดเจน
2. ผู้เชื่อต้องแยกเสียงระหว่างมารซาตานและเสียงพระคริสต์ให้ได้
เสียงมารซาตานคอยสร้างความแตกแยก ออกไป และเลือกที่จะฟังเสียงพระเยซูคริสต์ที่เต็มด้วยความรัก
ความเมตตา และเห็นคุณค่าเรา
3. ผู้เชื่อต้องมีประสบการณ์สัมผัส ความรักอันเต็มเปี่ยมของผู้เลี้ยงอย่างพระเยซูให้ได้ทุกเวลา
เพื่อการดำเนินชีวิตบนโลกจะได้มีความมั่นใจ มีความเชื่อและมีความหวัง
4. ผู้เชื่อต้องเชื่อว่า ผู้เลี้ยงเช่นพระเยซูจะเลี้ยงดูเราทั้งหลาย ทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ
การงานทั้งสิ้นบนโลกพระองค์ก็จะคอยดูแล ผ่านสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวเรา เราต้องอธิษฐานขอ
การนำจากพระองค์ ขอสติปัญญา การอวยพร การทำงานด้วยเต็มกำลังของเรา

ขอบพระคุณพระเมตตาของพระคริสต์ที่มีมาถึงเราทั้งหลาย และโปรดนำจิตวิญญาณของเราต่อไปให้ไปถึงน้ำพระทัยอันบริบูรณ์ของพระองค์ด้วย

9เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะรอด และเขาจะเข้าออก แล้วจะพบอาหาร 10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ 11เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ ยน.10:9-11 KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.