พระเยซูเทศนา ณ ธรรมศาลา เมืองนาซาเร็ธ

พระเยซูเทศนา ณ ธรรมศาลา เมืองนาซาเร็ธ

16แล้วพระองค์เสด็จมาถึงเมืองนาซาเร็ธ ที่ซึ่งพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้น พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคย และทรงยืนขึ้นเพื่อจะอ่านพระธรรม 17เขาจึงส่งคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ทรงพบข้อที่เขียนไว้ว่า
18 “พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตกับข้าพเจ้า
เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้
เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน
พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเชลย
ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก
ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ
19 และประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
20แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ แล้วประทับลง และตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์ 21พระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “พระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้” ลูกา 4:16-20
เหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่า พระวจนะเป็นจริงได้อย่างไร
เราเห็นถึงการที่ คำพยากรณ์ในอดีตมากมายที่ได้เขียนไว้ และโดยเฉพาะเรื่องของพระเมสสิยาห์ และสำหรับผู้ที่รอคอยด้วยความเชื่อวางใจ พวกเขาก็จะได้รับและได้เห็นสิ่งเหล่านี้
เมื่อพระเยซู ได้อ่านในพระธรรมอิสยาห์ ที่เป็นคำพยากรณ์กล่าวถึงพระองค์ และพระองค์ได้ สรุปเป็นถ้อยคำที่ชัดเจนอย่างยิ่งคือ ” พระวจนะตอนนี้ได้สำเร็จแล้ว ” ซึ่งหมายถึงคำพยากรณ์ได้สำเร็จเป็นจริงแล้ว สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ พวกเขาได้รับไว้แล้ว นั่นคือ การเป็นอิสระในฝายวิญญาณ พวกเขาได้รับข่าวดี และการรักษาให้หาย
แม้ว่า สถานภาพในโลก พวกเขายังอยู่ใต้การปกครองของโรมัน และระบบของฟาริสี ก็ตาม พระเยซูได้เข้ามาปลดปล่อย พวกเขาในเรื่องฝ่ายวิญญาณ และผู้ที่เชื่อและรับไว้ ก็จะได้รับพระสัญญาตามนั้น ทั้งสิ้น

เราทั้งหลายจำต้องดูพระวจนะของพระเจ้า และรับพระสัญญาและเชือในพระสัญญาทุกข้อว่าจะสำเร็จและเป็นจริงได้ เพราะเรารู้ว่าพระบิดาได้โปรดทำการดีแก่ชีวิตของเรามากเพียงใด
เพียงถ้อยคำของพระองค์ ก็นำการปลดปล่อยมาถึงเราทั้งหลายแล้ว สรรเสริญพระเจ้า
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.