พระเยซูอธิษฐานตลอดคืน ก่อนเลือกสาวก

พระเยซูอธิษฐานตลอดคืน ก่อนเลือกสาวก

12ในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืน 13พอถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกพวกสาวกมา แล้วทรงเลือกสาวกสิบสองคนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูต ลูกา 6:12-13

พระเยซูใช้เวลา อธิษฐานส่วนตัวหลังจากที่เสร็จพระราชกิจของพระบิดาแล้ว ท่านเองได้อธิษฐานตลอดคืน ยันรุ่งเพื่อจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญ นั่นก็คือการเลือกสาวก เราได้เรียนรู้หัวใจของการอธิษฐานจากพระเยซูมากมาย และตอนนี้ก็เช่นกัน

1. ให้เวลาในการอธิษฐานขอการนำจากพระบิดา ในเรื่องที่สำคัญของชีวิต
2. ให้คุณค่าในการอธิษฐานกับพระบิดา อยู่เสมอ
3. การมีเวลาที่มาก ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการอธิษฐานขอการนำทิศทางที่สำคัญ ๆ ในชีวิต

สิ่งที่พระเยซูทำนั้น ทำให้เราเองเห็นความสำคัญของ การให้เวลาในการอธิษฐานในเรื่องที่สำคัญ ๆ ต่อทฺิศทาง อนาคตของเรา ด้วยเช่นกัน เพราะการลงทุนเวลาในการอธิษฐานมาก ก็จะเห็นทิศทางในอนาคตที่ชัดเจน มากเช่นกัน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.