พระเยซูรักษาเด็กที่มีผีสิงให้หายดี

พระเยซูรักษาเด็กที่มีผีสิง

14ครั้นพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว มีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงต่อพระองค์ และทูลว่า 15“พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่บุตรชายของข้าพระองค์ ด้วยว่าเขาเป็นคนบ้า มีความทุกข์เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆ 16ข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์ แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้” 17พระเยซูตรัสตอบว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่ว เราจะต้องอยู่กับท่านทั้งหลายนานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหน จงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิด” 18พระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้น มันก็ออกจากเขา เด็กก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเอง 19ภายหลังเหล่าสาวกมาหาพระเยซูเป็นส่วนตัวทูลถามว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้” 20พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เพราะเหตุพวกท่านไม่มีความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’ มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่านเลย 21แต่ผีชนิดนี้จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร” มัทธิว 17 : 14-21

อาการผีสิง เกิดขึ้นกับคนที่เปิดพื้นที่ชีวิตให้กับวิญญาณชั่วในอดีต ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเชื่อในพระเยซู ดังนั้นหลายคนจึงยังดำเนินชีวิตที่ติดอยู่ในพันธนาการบาป ต่าง ๆ และไม่สามารถมีชัยชนะได้

ผีมีหลากหลายรูปแบบ ที่เข้ามาสิงอยู่ในชีวิต เพราะพวกเขาเปิดช่องให้กับพวกมัน แม้ว่าผู้เชื่อจะมีพระวิญญาณบริสุทธื์อยู่ภายใน แต่เมื่อเนื้อหนัง และกายที่บาป ไม่จำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ แต่กลับดำเนินชีวิตตาม เนื้อหนังอย่างต่อเนื่อง ผีเหล่านี้ก็เข้ามาในชีวิตได้ เช่นกัน

เด็กที่ถูกผีสิงไม่สามารถรับการรักษาจากเหล่าสาวกได้ ซึ่งเมื่อดูพระวจนะแล้ว ก็มีสาเหตุมาจาก

1. การขาดความเชื่อ
2. ชีวิตที่อดอาหารและอธิษฐาน

คริสเตียนบางคนละเลย การอดอาหารอธิษฐาน ที่เป็นหนึ่งในคำกล่าวของพระเยซูที่ให้ไว้ แก่เราทั้งหลาย และยังช่วยในการขับผีได้อีกด้วย

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรามากขึ้นในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ วางใจในพระบิดา ยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.