พระเยซูรักษาหญิงโลหิตตก

พระเยซูรักษาหญิงโลหิตตก

20ดูเถิด มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้วแอบมาข้างหลัง ถูกต้องชายฉลองพระองค์ 21เพราะนางคิดในใจว่า “ถ้าเราได้แตะต้องฉลองพระองค์เท่านั้น เราก็จะหายโรค” 22ฝ่ายพระเยซูทรงเหลียวหลังทอดพระเนตรเห็นนางจึงตรัสว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงชื่นใจเถิด ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติ” นับตั้งแต่เวลานั้น ผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติ มัทธิว 9 :20-22

ผู้ที่จะต้องการจะหายโรค ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซูนั้น ต้องมีความเชื่อ

ความเชื่อนี้เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาโรคต่าง ๆ ที่พระบิดาพอพระทัย เช่นเดียวกับ หญิงโลหิตตก ที่นางปรารถนารับการรักษาจากพระเยซู แม้ว่า อดีตนางจะรักษาและเสียเงินไปมากก็ตาม

อย่าให้อดีตมาครอบงำ ทำให้เราขาดความเชื่อ ในการเดินติดตามพระคริสต์ หรืออย่าให้เราขาดความเชื่อเพราะ ประสบการณ์ในอดีตที่เราเคยเจอ มาขวางกั้นพระพรที่ซ่อนอยู่นี้ อีกต่อไป

เพราะความเชื่อ หญิงโลหิตตกจึงได้รับการรักษา ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ได้อีกต่อไป ผ่านความเชื่อเท่านั้น

สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.