พระเยซูรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง

พระเยซูรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง

พระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน แล้วเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู้ แต่พระองค์จะซ่อนอยู่มิได้ 25เพราะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่มีผีโสโครกสิง เมื่อได้ยินข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที่พระบาทของพระองค์ 26ผู้หญิงนั้นเป็นชาวกรีก ชาติซีเรียฟีนิเซีย และนางทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตน 27ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั้นว่า “ให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร” 28แต่นางทูลตอบพระองค์ว่า “จริงด้วย พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินเดนอาหารของลูก” 29แล้วพระองค์ตรัสแก่นางว่า “เพราะเหตุถ้อยคำนี้จงกลับไปเถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว” 30ฝ่ายหญิงนั้นเมื่อไปยังเรือนของตน ได้เห็นลูกนอนอยู่บนที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว มาระโก 7:24-30

พระเยซูเดินทางข้ามไปอีกด้านของประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นการเดินทางที่ไกลพอสมควร แต่ท่านก็ยังเป็นพรให้กับคนที่นั่นคือลูกสาวของหญิงชาติซีเรีย พระเยซูพูดคุยกับนางก่อนที่จะรักษาลูกสาวให้หาย

สิ่งที่เห็นได้จากเหตุการณ์ แตกต่างจากคนอื่น ๆ ที่พระเยซูได้รักษา ทั้งวิธีการพูดคุยของพระเยซูและการตอบสนองของหญิงนั้น

1. หญิงนั้นมีความถ่อมใจเข้ามาหาพระเยซู : แม้ว่าการสื่อสารของพระเยซูจะดูเหมือนพูดรุนแรงกับหญิงนั้น ให้ดูต่ำต้อยกว่า แต่ความจริงแล้ว พระเยซูกำลังทดสอบหญิงนั้นอยู่ ไม่ใช่เรื่องความเชื่อแต่เป็นความถ่อมใจ

2. หญิงนั้นตอบสนองคำพูดของพระเยซูอย่างถูกต้อง : เราเห็นได้ว่าบทสนทนานี้ หญิงนั้นยอมรับในความต่ำต้อยและยังยอมรับในสถานะในสิ่งที่พระเยซูบอกด้วย พวกเขาเป็นคนต่างชาติและหญิงนั้นก็เข้าใจสถานะตนเองเป็นอย่างดี ไม่โต้แย้งใดๆ และคำตอบสนองของนาง ก็ทำให้นางรับการรักษา

พระเจ้าทราบหัวใจเราเป็นอย่างดี ว่าจะสื่อสารหรือพูดคุยกับเราแบบไหนอย่างไร เพื่อให้เราเองได้ดำเนินชีวิตและตอบสนองพระทัยของพระองค์อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ของหญิงชาวซีเรียฟินิสเตียนี้

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.