พระเยซูรักษาบ่าวของนายร้อย

พระเยซูรักษาบ่าวของนายร้อย
มัทธิว 8:5-13

พระเยซูได้ชมเชยถึงความเชื่อของนายร้อย ที่ท่านเองต้องการให้พระองค์ไปรักษาอาการป่วยของบ่าวของท่าน

แทนที่จะให้พระเยซูไปที่บ้านและวางมือรักษาบ่าว นายร้อยขอเพียงแค่ให้พระเยซู ” ตรัส” เท่านั้น ดังเช่นที่ท่านเองได้ใช้การสั่ง ในกองทหารของท่าน

คำพูดที่ประกอบด้วยสิทธิอำนาจมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรนนิบัติรับใช้ หรือการทำการงานต่าง ๆ ก็ตาม

คำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ก็จะเป็นที่พอพระทัยพระบิดาเช่นกัน ดังนัั้น เราต้องประกาศความเชื่อ ทุก ๆ วันเพื่อให้พระสัญญาพระบิดาสำเร็จผ่านชีวิตของเรา

สรรเสริญพระเจ้า

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.