พระเยซูรักษาบุตรชาย ข้าราชการ

พระเยซูรักษาบุตรชาย ข้าราชการ

48พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ” 49ข้าราชการคนนั้นทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอเสด็จไปก่อนที่ลูกน้อยของข้าพเจ้าจะตาย” 50พระเยซูตรัสกับเขาว่า “กลับไปเถิด ลูกของท่านจะไม่ตาย” ชายคนนั้นเชื่อพระดำรัสที่พระเยซูตรัสกับเขาจึงกลับไป 51ขณะที่กลับไปนั้น พวกทาสของเขามาพบและเรียนว่า “ลูกของท่านหายแล้ว” 52เขาจึงถามถึงเวลาที่บุตรมีอาการดีขึ้นนั้น และพวกทาสก็เรียนว่า “ไข้หายเมื่อวานนี้เวลาบ่ายโมง” 53บิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับตนว่า “ลูกของท่านจะไม่ตาย” เขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วย 54นี่เป็นหมายสำคัญครั้งที่สองที่พระเยซูทรงทำเมื่อพระองค์เสด็จออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลี

การตอบสนองของคนที่จะเชื่อในความยิ่งใหญ่ ในอัศจรรย์ของพระเจ้า ทางพระเยูนั้น มีอยู่ชัด ๆ อยู่สองทาง

ประการแรก คือ เชื่อโดยไม่สงสัย ดังตัวอย่าง ของข้าราชการท่านนี้ แม้ว่าท่านจะรบเร้าให้พระเยซูรีบไปรักษาลูกชายของท่านที่กำลังป่วยหนัก และเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อพระเยซูบอกว่า “ลูกของท่านจะไม่ตาย ” ข้าราชการ ก็ตอบสนอง โดยไม่ถามไถ่ ใดๆ แต่เชื่ออย่างสุดใจ และความเชื่อของท่านเองทำให้ ลูกของท่านหายดี

ประการสอง คือ เชื่อแบบสงสัย ซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวอย่างเหตุการณ์นี้ และไม่ควรเป็นตัวอย่างในชีวิตของเราด้วย เพราะพระวจนะ ไม่ได้สอนให้เราสงสัย หรือ พึ่งพาตรรกะความรู้ของมนุษย์ที่จำกัด แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า อยู่เหนือ ตรรกะใด ๆ ในโลกนี้ และเราต้องเชื่อตามนั้น เพราะพระเจ้าวางแบบแผนความเชื่อให้แก่เราแล้ว ขอให้เราตอบสนองตามพระทัยของพระบิดาเสมอ

ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังแก่เราทั้งหลายเสมอ

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.