พระเยซูรักษาชายมือลีบ

พระเยซูรักษาชายมือลีบ

แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับคนมือลีบนั้นว่า “จงลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้า” เขาก็ลุกขึ้นยืน 9แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราจะถามพวกท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรจะทำการดีหรือการร้าย ควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต?” 10พระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชายมือลีบคนนั้นว่า “จงเหยียดมือออก” เขาก็ทำตาม แล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติ ลูกา 6:8-10

พระเยซูทำหมายสำคัญและอัศจรรย์ เพื่อให้คนทั้งปวงเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระบิดาผู้ที่ใช้พระองค์มา และประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแก่พวกเขาทั้งหลาย

เมื่อพระเยซูสั่งให้คนชายมือลีบ ลุกขึ้นและออกมาข้างหน้า ชายคนนั้นตอบสนองพระองค์ทันที สิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากชายมือลีบที่ได้รับการรักษาโรค

1. ซื่อสัตย์ในการรักษาสะบาโต : เชื่อว่า ชายมือลีบ ต้องการการรักษาจากพระเจ้าเช่นกัน และเขาเอง ก็ตั้งใจ ที่จะที่มาแสวงหาและรักษาสะบาโตตามที่พระเจ้าได้วางแบบแผนไว้ ในความซื่อสัตย์ของเขา เขาเองก็ได้พบกับพระเยซู และเวลาแห่งการรักษาก็มาถึงเขา
2. เชื่อฟังพระเยซู : เมื่อพระเยซูสั่งเขา เขาก็ลุกขึ้นและออกมาข้างหน้า โดยไม่มีข้อความที่บ่งบอกถึงความลังเลแต่อย่างใด การแสดงออกภายนอกด้วยท่าทีเช่นนี้่ คงจะเป็นที่พอพระทัยพระเยซูอย่างแน่นอน
3. ทำตามที่พระเยซูบอก โดยไม่สงสัย : เมื่อพระเยซูบอกให้เขา เหยียดมืออก เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติ อย่าลืมว่า เขามือลีบมาตลอด ก่อนนี้คงจะไม่สามารถเหยียดมือได้เลย แต่จู่ ๆ เขาก็ทำในสิ่งที่พระเยซูบอก โดยไม่เอาอดีตที่มือของเขาลีบมาใช้เป็นตรรกะ แต่เชื่อและทำในสิ่งที่พระเยซูบอก สิ่งนี้พอพระทัยพระคริสต์แน่นอน

เมื่อชีวิตเรา เต็มไปด้วยความเชื่อ และรักษาพระสัญญาของพระองค์ ทุกสิ่งที่เราทำ พระบิดาจะรับรองเราอย่างแน่นอน สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.