พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน

พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อน

1เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว มหาชนติดตามพระองค์ไป 2ขณะนั้นมีคนโรคเรื้อนมากราบไหว้พระองค์ แล้วทูลว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า เพียงแต่พระองค์จะโปรด ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายสะอาดได้” 3พระองค์ยื่นพระหัตถ์และทรงสัมผัสเขา แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงหายสะอาด” ในทันใดนั้น โรคเรื้อนของเขาก็ได้รับการชำระให้สะอาด 4พระเยซูตรัสสั่งเขาว่า “อย่าเล่าให้ใครฟัง แต่จงไปแสดงตัวกับปุโรหิต และถวายเครื่องบูชาตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทั้งหลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว” มัทธิว 8 : 1-4

พระเยซูทำหมายสำคัญอย่างต่อเนื่อง และคนโรคเรื้อนก็ได้รับการ รักษา โดยคนโรคเรื้อนมีท่าทีต่อพระเยซู :

* คนโรคเรื้อนมีความเชื่อ : เมื่อเขาพบพระเยซู เขารู้ว่า พระเยซูสามารถรรักษาโรคให้เขาหายได้

* คนโรคเรื้อน ไม่สงสัยในความเชื่อ : เขากล้าที่จะขอให้พระเยซูรักษาการป่วยของเขา แม้ว่าอาจจะมาจากความบาปในอดีต หรือมาจากสิ่งใดก็แล้วแต่ แต่เมื่อเขา มีโอกาส เขาก็ใช้ความเชื่อตรงนั้น

* คนโรคเรื้อน ประกาศความเชื่อ : เขาเชื่อว่า เพียงแค่พระเยซูโปรด เขาก็จะหายโรค คนโรคเรื้อนไม่ได้ต้องการวิธีอย่างที่พระองค์ทำกับคนอื่นๆ แต่เขาใช้ความเชื่อ ณ เวลานั้น มั่นช่างยิ่งใหญ่จริง ๆ

* พระเยซูพอพระทัย ในความเชื่อ คนโรคเรื้อน : เพราะความเชื่อ ทำให้พระเยซู พอพระทัยและเขาก็หายดี

เป็นสิ่งที่เราได้รับการหนุนใจและท้าทายใจ ในความเชื่อ เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับพระเยซู และเมื่อเราใช้สิ่งเหล่านี้ ในการทำพันธกิจของพระบิดา เราเชื่อว่าพระบิดาจะรับรองความเชื่อของเรา เช่นกัน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.