พระเยซูรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด

การทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิด (1)
1ขณะพระองค์เสด็จไปนั้น ทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิด 2พวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ใครทำบาป คนนี้หรือพ่อแม่ของเขา เขาถึงเกิดมาตาบอด?” 3พระเยซูตรัสตอบว่า “ไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา 4เราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามา 5ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราก็เป็นความสว่างของโลก” ยอห์น 9 : 1-4

เหตุการณ์ที่พระเยซูกำลังจะรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดนี้ แตกต่างจากเหตุการณ์ที่พระเยซูรักษาคนตาบอดก่อนหน้านี้ พระเยซูได้ตอบสาวกที่ ถามว่า เหตุใด ชายคนนี้จึงตาบอดแต่กำเนิด

พระเยซูได้ตอบอย่างชัดเจนว่า “ขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา” และเมื่อเราศึกษาต่อไปก็จะพบว่า ท่าทีของคนตาบอดคนนี้ เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติมากขึ้น

1. พระเจ้ารู้จักเราเป็นอย่างดี : พระเยซูทราบถึงการตอบสนองต่อการรักษาโรคของคนตาบอดว่าจะตอบสนองเช่นไร ซึ่งต่างจากคนตาบอดก่อนหน้านี้ สิ่งสำคัญคือเราต้องตอบสนองต่อทุกเหตุการณ์
2. พระเจ้าอนุญาตให้บางเกิดขึ้นอย่างมีวัตถุประสงค์ : ดังที่พรเยซูได้ตอบแก่สาวกว่าการตาบอดแต่กำเนิดมาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.