พระเยซูมาเพื่อปรนนิบัติ

พระเยซูมาเพื่อปรนนิบัติ

อย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติ และประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก” มัทธิว 20:28 KJV

ความเป็นพระบิดาเที่ยงแท้ของพระเยซู ได้สะท้อนออกมาเป็นลักษณะชีวิตที่เราต้องเลียนแบบเป็นอย่างยิ่ง พระองค์มาบนโลก ด้วยฐานะที่ต่ำต้อย มากกว่านั้น พระองค์บอกเหล่าสาวก และเราทั้งหลายให้ได้ทราบว่า พระอค์มาบนโลกเพื่อปรนนิบัติ ผู้ที่พระองค์สร้าง และปั้นแต่งชีวิตของพวกเขาขึ้นมา

นับว่าเป็นยิ่งกว่าความถ่อมใจใด ๆ ที่มนุษย์คนบาปจะเข้าใจได้ แต่เพราะความรักที่พระองค์มีมาถึงเราทั้งหลาย แม้ว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาป แต่พระทัยอันเต็มเปี่ยมของพระองค์ก็ยังโปรดมีมาถึงเราแต่ละคนเป็นการเจาะจง

ความรักมั่นคงนิรันดรนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเราเองก็สามารถรับรู้และส้มผัสความรักเช่นนี้ได้อย่างมากมาย ยิ่งเราอยู่ใกล้พระองค์มากเท่าใด เราก็จะรับพระกรุณาคุณของพระองค์มากเท่านั้น

พระองค์ได้ยอมวายพระชนม์เพราะรักเรา พระองค์รักเรามากกว่าชีวิตที่พระองค์มี และพระบิดาก็โปรดยกชูชีวิตของพระคริสต์ให้สูงกว่าบรรดากษัตริย์และคนทั้งปวงบนโลกนี้ พระคริสต์ได้นั่งด้านขวาบัลลังก์ของพระบิดา และเราเองผู้ที่ได้รักษาความเชื่อวางใจในพระองค์จนถึงที่สุด เราก็จะได้นั่งร่วมกันกับพระองค์เพื่อพิพากษาด้วย

จงรักษาชีวิตในพระคริสต์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น อย่าให้มีใครหรืออะไรมาพรากความเชื่อนี้ไปได้แม้แต่น้อย เพื่อชีวิตนิรันดรบนสวรรค์ของเรา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.