พระเยซูผู้ช่วยให้รอดของเรา

Intimacy Tuesday 24 July 2018
“สิเมโอน เปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาผู้ที่ได้รับความเชื่ออันล้ำค่าเช่นเดียวกับเรา โดยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา”
‭‭2 เปโตร‬ ‭1:1‬ ‭THSV11‬‬
 
+ การที่ได้อยู่ในร่มพระคุณพระบิดาถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าสำหรับชีวิตของเรา เป็นพระคุณที่ได้มาเปล่าๆ คือ พระเยซูคริสต์ของเรา เราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคุณและความชอบธรรมที่มาจากพระองค์ ให้ไปถึงแผนการและน้ำพระทัยอันดีเลิศที่พระองค์ได้ใส่ไว้ให้แก่เรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.