พระเยซูประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่เราแล้ว

พระเยซูประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่เราแล้ว

“เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ ” มธ.10:1

เมื่อพระเยซูเรียกสาวกมาเพื่อให้ไปทำพระราชกิจของพระบิดา พระองค์ได้ประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่พวกเขา เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดา เหตุการณ์นี้เป็นการประทานฤทธิ์อำนาจเฉพาะคน เนื่องจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้ลงมา

เราทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์แล้ว และแน่นนอนว่า ฤทธิ์อำนาจที่พระเยซูได้ประทานนั้นก็อยู่ในเราทั้งหลายด้วย เราจึงสามารถทำพระราขกิจของพระบิดาได้อย่างเต็มที่ด้วยความเชื่อของเรา

“จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด คนตายแล้วให้ฟื้น และจงขับผีให้ออก ท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ ” มธ.10:8

1. การขับผี
2. การรักษาโรคและการเจ็บไข้ทุกอย่าง
3. คนโรคเรื้อนให้หายสะอาด
4. คนตายแล้วให้ฟื้น

เมื่อเราเชื่อตามพระสัญญา ตามพระวจนะ และฤทธิ์อำนาจที่พระองค์ประทานให้ ให้เราทำหน้าที่ของเราด้วยความเชื่อ เต็มกำลัง ที่เหลือให้พระบิดาเป็นผู้ควบคุม ดูแล

” จงมีความเชื่อ ตามพระสัญญาของพระบิดา ”

Leave a Comment

Your email address will not be published.