พระเยซูประทานของประทานแก่เราบางคน

Intimacy Friday 26 October 2018
“พระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเอง เพื่อจะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์) และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:10-12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูคริสต์ได้ประทานของประทานให้แก่บางคน เพื่อใช้ในการทำพระราชกิจของพระบิดาบนแผ่นดินโลก และเพื่อใช้เสริมสร้างพระกาย 
+ ผู้เชื่อจึงมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและใช้ของประทานที่พระองค์มอบให้ในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระองค์ เราแต่ละคนต้องแสวงหาของประทานต่างๆ เหล่านั้น 

Leave a Comment

Your email address will not be published.