พระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเรา

intimacy Friday 25 January 2019
4พระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเรา เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้าย ตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา 5ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ตลอดชั่วนิรันดร์ อาเมน กท.1:4-5
  • คำหนุนใจของอาจารย์เปาโลกล่าวถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งยอมสละชีวิของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย ทำให้เราต้องตระหนักถึงความรักของพระเยซู อยู่เสมอ เราต้องทำให้พี่น้องรอบข้างตระหนักเช่นนี้ด้วย เพื่อจะไม่ให้มีใครหลงลืมพระคุณความรักของพระองค์
  • พระบิดามีพระประสงค์ที่ดีเลิศสำหรับทุกคน พระเยซูเป็นผู้ซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ชีวิตของพระองค์ ได้ในการที่พระองค์ ทำตามพระประสงค์ ขอพระบิดาสำแดงและนำหน้าพระประสงค์ของพระองค์ แก่ชีวิตของเราต่อไป
  • เราต้องดำเนินชีวิตและต้องทำให้ทุกสิ่งในชีวิตเราถวายเกียรติแด่พระบิดาเสมอ พระเยซูคริสต์ต้องรับเกียรติผ่านชีวิตของรามากขึ้น โปรดนำลูกด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.