พระเยซูทนทุกข์เพื่อเรา

“ดังนั้น โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกาย แล้ว พวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์ เพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไป เพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ในโลก ตามตัณหาของมนุษย์ แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:1-2‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เราต่อสู้เนื้อหนังทุกวันเพื่อให้อยู่ใต้การปกคลุมของพระวิญญาณ พระเยซูยอมทนทุกข์เพราะเราเพราะพระองค์รักเรา เราจึงต้องรักษาชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.