พระเยซูทนทุกข์เพราะบาปของเรา

Intimacy Wednesday 27 June 2018
 
“เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่าน ไปถึงพระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายจิตวิญญาณทรงคืนพระชนม์”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:18‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูทนทุกข์เพราะพระองค์ต้องรับแบกความผิดบาปของเรา ทั้งหลาย พระองค์ทรงรับเพียงครั้งเดียวเพื่อโลหิตของพระองค์จะได้ชำระบาปทั้งสิ้นของเรา และเป็นหนทางเดียวที่จะนำเราไปให้ถึงพระบิดาได้ 
+ มากกว่านั้น พระองค์ยังฟื้นคืนพระชนม์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า กายภาพได้ตายแต่ฝ่ายวิญญาณได้ฟื้น และทรงเป็นนิรันดร์ และเราทั้งหลายก็จะเป็นเช่นนั้นด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.