พระเยซูจะพิพากษาในที่สุด

Intimacy Sunday 1 July 2018
“จงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น เพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำ คือการปล่อยตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาชั่ว การเมาเหล้าองุ่น การเลี้ยงกันอย่างถึงใจ การกินเหล้าวุ่นวายกัน และการไหว้รูปเคารพอันน่ารังเกียจ พวกเขาแปลกใจที่เดี๋ยวนี้พวกท่านไม่ได้ร่วมสำมะเลเทเมาอย่างเดียวกับพวกเขา และพวกเขาก็กล่าวร้ายพวกท่าน คนเหล่านั้นจะต้องให้การต่อพระองค์ ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตาย”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:3-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูคริสต์จะพิพากษามนุษย์ ทั้งคนเป็นและคนตาย พระองค์มีพระคุณให้แก่ทุกคนแล้วด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ และเมื่อถึงเวลา ผู้ที่ไม่กลับใจใหม่ จะต้องรับผลที่พวกเขาได้กระทำ 
 
+ ผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่ดำเนินชีวิตในความบาปเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคุณและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์ มากขึ้นทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.