พระเยซูคริสต์รักเราด้วยความรักอันใหญ่หลวง

Intimacy Friday 21 September 2018
“เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนัง คือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิด โดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆ แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:3-4‬ ‭THSV11‬‬
 
+ มนุษย์ทำบาปตามความต้องการเนื้อหนัง และทำตามความคิดของตัวเอง ผลลัพธ์ก็คือความตาย แต่ว่าเป็นเพราะพระคุณความรักของพระองค์ ที่รักเราและโปรดอภัยทุกการบาปให้แก่เรา เราจึงไม่ต้องรับโทษบาปผิดอีกต่อไป 
 
+ ความรักของพระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใดๆ เป็นความรักมั่นคงนิรันดร์และนิรันดร์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคความรักที่ยิ่งใหญ่นี้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.