พระเยซูคริสต์มาในเวลาของพระองค์

Intimacy Friday 1 June 2018
“พระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อพวกท่าน โดยทางพระองค์ พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และประทานพระสิริแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้า”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:20-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูผู้ที่จะมาไถ่บาปให้เราทั้งหลาย แผนการพระองค์ได้ถูกกำหนดมาก่อนสร้างโลกแล้ว และพระองค์มาในเวลาของพระองค์ เพื่อเราจะได้วางใจในพระนามของพระองค์ 
 
+ ความเชื่อและความหวังใจของเราจึงเต็มเปี่ยม  ในพระองค์ เมื่อพระเยซูคริสต์ได้มีชัยเหนือความตายและ ทำให้เรามั่ยใจว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า เที่ยงแท้เพื่อเรา ขอบคุณพระเยซู ขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะ กับพระองค์ ทุกวัน อาเมน 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.