พระเยซูคริสต์ประทับในใจ

Intimacy Tuesday 16 October 2018
“ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:17‬ ‭THSV11‬‬
+ เราไม่เคยเห็นพระเยซูคริสต์ แต่เรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเราเสมอ เรามีความเชื่อในพระนามของพระองค์ว่า พระองค์จะเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตเราทั้งหลาย และเราได้สัมผัสความรักของพระองค์ อยู่เป็นนิตย์ 
+ ให้ชีวิตเราได้ลงลึกอยู่ในความรักที่มาจากพระองค์ และตั้งมั่นความรักในพระองค์อยู่เสมอ พระเยซูคริสต์เป็นความรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขในเราทั้งหลาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.