พระเยซูคริสต์ทำให้ทุกร่างกายสอดประสาน

Intimacy Tuesday 30 October 2018
“เนื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆ ข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:16‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ประสานความหลากหลายในระหว่างผู้เชื่อเข้าด้วยกันและเสริมสร้างกันด้วยความรัก พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราจะช่วยเราในการเสริมสร้างชีวิตเรา และคนอื่นๆด้วย ให้เราได้เข้าใจและทำหน้าที่ของผู้เชื่อในบทบาทและ ผลที่สุดคือคริสตจักรจะเจริญขึ้น 
+ ความรักจึงเป็นผลลัพธ์ที่เราสามารถสัมผัสจากชีวิตภายในแต่ละคนที่กำลังถูกสร้างขึ้นมา ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.