พระเยซูคริสต์ทำงานกำแพงการเป็นศัตรูระหว่างเรากับพระเจ้า

Intimacy Friday 28 September 2018
“เพราะว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเรา โดยร่างกาย ของพระองค์ ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกัน และทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกัน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูคริสต์ นำให้เราได้กลับมาหาพระบิดาของเราได้ ด้วยชีวิตพระองค์ เราจึงได้มีสันติภาพในพระองค์  และเราได้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันกับพระองค์ จากอดัตที่เราเคยเป็น(ศัตรูของพระองค์ เราก็ได้กลับมาคืนดีกับพระองค์แล้ว
 
+ ขอบคุณพระเจ้าที่เมตตาชีวิตเราและนำเราให้กลับมาหาพระบิดา เป็นพระคุณอันแสนชื่นบาน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.