พระเยซูคริสต์จะสำแดงพระคุณอันอุดม

Intimacy Monday 24 September 2018
“เพื่อว่าในยุคต่อๆ ไป พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:7‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ในยุคที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราและงานของพระองค์ได้กระทำผ่าน ชีวิตของเรา พระองค์จะเปิดเผยพระกรุณาคุณอันอุดมให้แก่เรา เราจะได้มีประสบการณ์มากและมากขึ้น 
 
+ เมื่อเราเดินด้วยประสบการณ์พระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ เราจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้น และพระคุณของพระองค์จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.