พระเยซูการทรงรักษาคนหูหนวก

การทรงรักษาคนหูหนวก
31ต่อมาพระองค์เสด็จจากเขตแดนเมืองไทระ และทรงผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลี ไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรี 32พวกเขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ และทูลขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้น 33พระองค์จึงทรงพาคนนั้นออกห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพัง แล้วทรงเอานิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หูทั้งสองของชายคนนั้น และทรงบ้วนน้ำลาย เอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นของคนนั้น 34แล้วพระองค์แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถอนพระทัยและตรัสกับคนนั้นว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดออก” 35แล้วหูของคนนั้นก็ปกติ สิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัด 36พระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใคร แต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปราม พวกเขาก็ยิ่งเล่าลือออกไป 37คนทั้งหลายก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง พูดกันว่า “ท่านผู้นี้ทำทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้น ท่านทำได้แม้กระทั่งให้คนหูหนวกได้ยิน และคนใบ้พูดได้” มาระโก 7:31-37

พระเยซูทำอัศจรรย์ มีหัวใจเพื่อสำแดงพระราชกิจของพระบิดาและสำแดงความรักที่มีต่อ ฝูงแกะที่ยังไร้ผู้เลี้ยง พระเยซู ดูแลฝ่าย ร่างกาย โดยการรักษาโรค ฝ่ายจิตวิญญาณ คือท่านได้สอนถ้อยคำจากพระบิดาเพื่อให้พวกเขารู้จักแผ่นดินของพระเจ้า

คนหูหนวกและพูดติดมีความปรารถนาให้พระเยซูรักษาเขาให้หาย และพระเยซูก็ได้รักษาคนหูหนวก ด้วยวิธีที่แตกต่างจากคนป่วยทั่วไป สิ่งที่เราเห็นได้คือ

1. การวางมือหรือไปสัมผัสจุดที่เขาป่วย
2. สั่งในนามพระเยซู ถึงสิ่งที่ผิดปกติของร่างกาย : เหตุการณ์ หูที่ไม่ได้ยิน รับการรักษาโดยพระเยซู สั่งว่า ” จงเปิดออก ”

เราเรียนรู้จากสิ่งที่พระเยซุได้กระทำในการรักษาโรค ในหลายวาระ หลายอาการ เพื่อให้เรามีวิธีที่เหมาะสมในการรักษาคนป่วยทั้งสิ้น ให้หายดี สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.