พระเยซูการทรงรักษาคนจำนวนมาก

การทรงรักษาคนจำนวนมาก

” 29พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลสาบกาลิลี แล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับที่นั่น 30มหาชนมาเฝ้าพระองค์ และพาคนง่อย คนแขนขาพิการ คนตาบอด คนใบ้ และคนเจ็บอื่นๆ หลายๆ คน มาวางแทบพระบาทของพระเยซู แล้วพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย 31ฝูงชนก็ประหลาดใจ เมื่อเห็นคนใบ้พูดได้ คนแขนขาพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้ คนตาบอดกลับเห็น แล้วพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอล ” มัทธิว15:29-31พระเยซูทำการอัศจรรย์ รักษาคนป่วยมากมายให้หายดี มีคนป่วยหลายอาการที่พระเยซูรักษา

* คนใบ้พูดได้
* คนแขนขาพิการหายเป็นปกติ
* คนง่อยเดินได้
* คนตาบอดมองเห็น
* คนเจ็บอื่น ๆ

เราเห็นว่าพระเยซูเมตตารักษาการป่วยไข้ทั้งสิ้นให้หายดี และคนก็พากัน สรรเสริญพระเจ้า พระบิดา ยาเวห์ อัศจรรย์ที่พระบิดาประทานให้แก่เราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเยซู นั้น ก็เพื่อให้คนได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และจำนนต่อพระสิริของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้กลับมาหาพระบิดา ผ่านทางพระคริสต์ สิ้นทุกคนพระบิดามอบ พระราชกิจอันยิ่งใหญ่นี้แก่เรา และให้เราได้ใช้ความเชื่อในการทำพระราชกิจนี้เพื่อพระนามของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้าชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.