พระเจ้า ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตด้วยมีเสรีภาพในพระเจ้า

intimacy Sunday 10 March 2019
21ท่านที่อยากอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ท่านไม่ได้ฟังธรรมบัญญัติหรือ จงบอกข้าพเจ้าเถิด 22เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า อับราฮัมมีบุตรสองคน คนหนึ่งเกิดจากหญิงทาส อีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงที่เป็นไท 23บุตรที่เกิดจากหญิงทาสนั้นก็เกิดตามธรรมดา แต่ส่วนบุตรที่เกิดจากหญิงที่เป็นไทนั้น เกิดตามพระสัญญา 24ข้อความนี้เป็นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนั้นได้แก่พันธสัญญาสองอย่าง คนหนึ่งมาจากภูเขาซีนาย คลอดลูกเป็นทาส คือนางฮาการ์ 25นางฮาการ์นั้นได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบัน เพราะกรุงนี้กับพลเมืองเป็นทาสอยู่ 26แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้น เป็นไทเป็นมารดาของเราทั้งหลาย
กท 4 ; 21-26
  • พระวจนะเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอดีตให้เราได้ทราบ ถึงเรื่องเรื่องราวของ หญิงที่เกิดจากทาส ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติ และหญิงที่เกิดตามพระสัญญา และมีชีวิตที่เป็นไท
  • พระเจ้า ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตด้วยมีเสรีภาพในพระเจ้า และไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไป แต่ดำเนินด้วยพระคุณของพระองค์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์
  • เราต้องรักษาชีวิตที่ดำเนินด้วยเสรีภาพเอาไว้ พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระองค์เป็น ผู้ที่นำหน้าชีวิตในทุก ๆ ด้าน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.