พระเจ้าไม่ทรงเฉื่อยช้าแต่อดทนนาน

Intimacy Friday 24 August 2018 
“แต่ท่านที่รักทั้งหลาย อย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสีย คือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:8-9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แม้ว่าพระเจ้าจะพิพากษาทุกคนตามการกระทำของเขา แต่เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยังดำรงอยู่ และพระองค์ก็อดทนนานกับการกระทำของมนุษย์ บางครั้งเราอาจรู้สึกว่า พระองค์ไม่ยุติธรรมในความบาปของมนุษย์ที่ทำให้ผู้เชื่อถูกข่มเหง 
 
+ พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคน แต่พระองค์เกลียดชังความบาป พระองค์ปรารถนาให้พวกเขากลับใจใหม่ ผ่านชีวิตของผู้เชื่อ คือ พระองค์จะทำงานผ่านเรา ดังนั้น ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อพระองค์ เพื่อให้คนบาป เห็นพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิต เราก็อาจกำลัง เห็นแก่ตัวและทำให้คนเหล่านั้นห่างไกลแผ่นดินสวรรค์ อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย
 
+ เวลาของพระองค์ไม่ได้ช้า แต่จะเร็วจนเราอาจเตรียมชีวิตของเราไม่ทัน ดังนั้นเริ่มต้นทุกวันด้วย คำอธิษฐาน ด้วยชีวิตที่ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์. ด้วยพระวจนะ และเร่งทำพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตให้สำเร็จื
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.