พระเจ้าไถ่ชีวิตเราและประทานพระคุณ

intimacy Friday 14 December 2018“ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะ ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า”‭‭สดุดี‬ ‭103:4‬ ‭THSV11‬‬http://bible.com/174/psa.103.4.thsv11
+ พระเจ้าเป็นเจ้าเหนือทุกสรรพสิ่ง และอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลาย พระองค์ไถ่ชีวิตจากความบาปมาสู่ชีวิตใหม่ พระองค์ช่วยกู้ชีวิตที่ล้มเหลวและหมดหวัง ให้กลับฟื้นขึ้นใหม่ 
+ พระเยซูคริสต์ประทานความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้แก่เรา พระองค์ประทานพระคุณอันมากล้น และพระคุณซ้อนพระคุณให้แก่เรา จะมีผู้ใดที่รักเราอย่างพระบิดา พระเยซูคริสต์ ของเราอีก 
+ เป็นพระกรุณาคุณที่ทำให้เรามีชีวิต มีความหวังใจ มีความเชื่อในพระองค์เสมอมา ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ สืบๆไป อาเมนอข

Leave a Comment

Your email address will not be published.