พระเจ้าให้เกิดผล 100 เท่า

อิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั้น ในปีเดียวกันนั้นก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่ท่าน อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก

หนังสือปฐมกาล 26:12-13

พระวัจนะได้พูดอย่างชัดเจนถึถึงชีวิตที่เกิดผลเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นไปตามพระประสงค์พระประสงค์ของพระบิดา

ชีชีวิตที่เกิดผลเป็นชีวิตตามพระทัยอันดีเลิศตั้งแต่แรกที่พระเจ้าได้สร้างโลกนี้ รวมถึรวมถึงชีวิตของผู้เชื่อทุกคนในฐานะที่เป็นลูกที่รักของพระองค์ด้วย

ผู้ผู้เชื่อจึงต้องมีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เราได้จับต้องจะนำมาซึ่งการเกิดผลทวีคูณเป็น 100 เท่าตามที่พระจะนะได้กล่าวถึง ใครมีความเชื่อใครมีความเชื่อก็จงขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิต

อย่าเพียงมองสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ตรงหน้าเพราะนั่นเป็นการมองด้วยสายตาของมนุษย์

แต่ให้ผู้เชื่อมองไปที่พระบิดาบนฟ้าสวรรค์และเชื่อตามพระสัญญาในพระวัจนะของพระองค์ที่ได้บอกอย่างชัดเจนและเกิดผลเป็นที่ประจักษ์จากผู้รับใช้และลูกหลานของพระองค์

“ จงเชื่อว่าชีวิตของเราทั้งหลายเป็นชีวิตแห่งการเกิดผล “

Leave a Comment

Your email address will not be published.