พระเจ้าใช้เราตามของประทาน

Intimacy Saturday 6 October 2018
“พวกท่านได้ยินมาแล้วอย่างแน่นอนถึงภารกิจแห่งพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมอบแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่าน คือพระองค์ทรงเปิดเผยให้ข้าพเจ้ารู้ความล้ำลึกนั้น ตามที่ข้าพเจ้าเขียนไว้ย่อๆ แล้ว”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:2-3‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดาใช้เราแต่ละคนแตกต่างกันไปตาม พระคุณและของประทานที่ได้มอบให้แก่เราเพื่อใช้ให้เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระองค์
+ พระบิดาใช้อาจารย์เปาโลอย่างพิเศษคือการที่พระองค์ได้เปิดเผย สำแดงพระองค์แก่ท่านเพื่อท่านจะเป็นพยานและเขียนสิ่งที่จะเป็นพระพรต่อผู้เชื่อในรุ่นต่อไป 
+ พระบิดาใช้เราทุกคนได้ตามพระคุณ ของประทานและขนาดความเชื่อของเรา เมื่อเรายอมต่อพระองค์มาก พระองค์ก็จะใช้เรามาก 

Leave a Comment

Your email address will not be published.