พระเจ้าเลือกเราเพราะรักเรา ไม่ใช่ความดีของเรา

ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น มิใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าประชาชนชาติอื่น ด้วยว่าในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ท่านเป็นจำนวนน้อยที่สุด หนังสือพระราชบัญญัติ 7:7 KJV

พระเจ้ารักอิสราเอลและได้เลือกชนชาติอิสราเอลจากชนชาติต่าง ๆ มากมายเพื่อทำให้แผนการและน้ำพระทัยของพระองค์นั้นสำเร็จ เมื่อพระองค์ได้เลือกแล้ว พระองค์ก็จะคอยช่วยเหลือ และนำหน้าชนชาตินี้

การเลือกของพระองค์ นั้นพระองค์เลือกจากชนชาติที่ดูเล็กน้อยที่สุด เพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระยาเวห์ ว่าสายตามนุษย์ไม่อาจเทียบได้กับพระปัญญาและสายตานิรันดรของพระเจ้า

เราที่ถูกเลือกให้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระบิดาก็เช่นเดียวกัน พระองค์ได้นำเราให้ไปถึงพระทัยอันสูงสุดของพระองค์ ผ่านชีวิตอันเล็กน้อย และไม่สมบูรณ์ของเราแต่ละคน และเราทั้งหลายจะถวายเกียรติพระบิดาได้โดยการ จำนนชีวิตและให้พระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าในทุกหนทาง เมื่อความสำเร็จนั้นมาถึง เราจะได้ถวายเกียรติอย่างสูงสุดแด่พระองค์

สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูทุกวัน ให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเสมอ
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.