พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยเสมอ

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยเสมอ

ในตอนที่ พระเยซู ต้องเผชิญกับหญิงล่วงประเวณี ที่คนยิวพามาเพื่อให้พระองค์พิพากษา โดยอ้างบัญญัติของโมเสส เพื่อทดลองใจพระองค์

และพระองค์ และพระองค์กล่าวว่า ” ใครที่ไม่มีบาป ให้ขว้างหินก่อน ” และคนที่่อายุ และคนอื่น ๆ ค่อย ๆ ละพระองค์

พระเยซูมาเพื่อมาช่วยคนบาปให้รอด และคนที่รู้ตัวเองว่าทำผิดให้ได้รับความรอด แม้ว่าการบาปนั้นจะมากเพียงใด พระคุณความรักของพระองค์อยู่สูงเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยเสมอ !!

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

1 ยอห์น 1:9 KJV

https://bible.com/bible/175/1jn.1.9.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.