พระเจ้าเข้ามาย้ำเตือนให้วางใจในเหตุการณ์

พระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่า “ยาโคบ ยาโคบเอ๋ย” ยาโคบทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้า” พระองค์จึงตรัสว่า “เราคือพระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะลงไปยังอียิปต์เพราะเราจะให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่น เราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์ และเราจะพาเจ้าขึ้นมาอีกด้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือบนตาเจ้า”

หนังสือปฐมกาล 46:2‭-‬4 KJV

https://bible.com/bible/175/gen.46.2-4.KJV

พระบิดาสามารถใช้เราทั้งหลายในการทำให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จ และในหลายๆเหตุการณ์ตรงก็ใช้ผู้รับใช้คนอื่นเพื่อต่อยอดและขับเคลื่อน พระราชกิจของพระองค์ด้วยเช่นกัน

ในช่วงเวลาหนึ่งพระบิดาทรงโปรดใช้ยาโคบรายการเริ่มต้นชนชาติอิสราเอลทั้ง 12 เผ่า ยาโคบได้เห็นนิมิตจะได้ปล้ำสู้กับคนของพระเจ้าซึ่งไม่เคยมีใครในตลอดประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้

และเมื่อถึงเวลาหนึ่งพระบิดาได้ใช้โยเซฟ ในการนำให้ยาโคบและครอบครัวไปสู่ดินแดนอียิปต์เพื่อหลีกหนีจากการกันดารอาหาร

พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะบอกเราเพื่อให้เราตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ได้ใช้ผู้รับใช้ท่านอื่นตามขนาดของประทานและบทบาทเพื่อให้งานของพรมดำเนินต่อไป ส่งสามารถย้ำเตือนให้เรามีส่วนในการเสริมสร้างพระกายและผู้รับใช้ท่านอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนแผ่นดินอาณาจักรของพระองค์ร่วมกัน

ดังที่พระบิดาได้บอกจะยาคูลท์ให้ไปพบกับโยเซฟแล้วท่านจะได้รับพระพรผ่านลูกหลานของท่าน

สิ่วที่เราได้เรียนรู้จากยาโคบ

ต้องเชื่อและวางใจในเสียงและการนำของพระบิดา

ต้องถ่อมใจเพื่อตอบสนองต่อวิถีที่พระบิดาได้นำหน้าเสมอ

อย่าสงสัยในแผนงานอันบริบูรณ์ของพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.