พระเจ้าอดทนเพื่อให้ความรอดมาถึงเรา ทุกคน

Intimacy Tuesday 28 August 2018 
“และจงถือว่าความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นโอกาสให้คนรอด ดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่าน ตามสติปัญญาที่ประทานแก่เขานั้น”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:15‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาอดทนต่อความบาปมากมายของ คนบนโลกรวมถึงเราด้วย เพราะความรักที่พระองค์มีให้ผ่าน ชีวิตของพระเยซูคริสต์ แม้พระองค์จะเกลียดชังความบาป แต่การอดทนนานของพระองค์ก็เพื่อให้คนทั้งหลายได้กลับใจและรับความรอด 
 
+ เราต้องเร่งทำพระราชกิจของพระองค์ที่เราได้รับ ไม่ช้านานอีกต่อไป เวลาก็ใกล้เข้ามาแล้ว พระคุณพระเจ้ายังมีมากพอต่อชีวิตบนโลก แต่ก็มีเวลาของมันอยู่. อย่าให้อะไรสายเกินไป ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เร้าจิตใจเราอยู่เสมอ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.