พระเจ้าสัญญาจะประทานมรดกนิรันดรแก่เรา

Intimacy Monday 14 January 2019
“ว่า “เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า” เป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย เมื่อพวกเขายังเป็นแต่คนจำนวนน้อย แค่หยิบมือ ยังเป็นแต่คนต่างด้าวในที่นั้น พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น จากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง”
‭‭สดุดี‬ ‭105:11-13‬ ‭THSV11‬‬
+ พระสัญญาของพระบิดาชัดเจนและแน่นอน และจะสำเร็จเมื่อพระองค์ได้สัญญาไว้
+ ไม่สำคัญว่า เราจะมีต้นทุนชีวิตแค่ไหน เมื่อพระสัญญาของพระองค์ชัดเจน เช่นนี้ ให้เรามีความเชื่อในพระองค์อย่างที่สุดและ ดำเนินด้วยสุดกำลังความเชื่อ เพราะเราแน่ใจอย่างที่สุดว่า พระบิดาจะเป็นผู้ที่รับรองและ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นกำลังให้แก่เราเสมอ จงไปด้วยความเชื่อโดยยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้ให้มั่น อาเมน อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.