พระเจ้าลองใจเราอยู่

เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า “เราจะซื้ออาหารที่ไหนให้คนเหล่านี้กินได้” พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อจะลองใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทำประการใด

ยอห์น 6:5‭-‬6 KJV

https://bible.com/bible/175/jhn.6.5-6.KJV

อาจจะมีหลายเหตุการณ์ที่พระบิดานำให้เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลองใจเราว่าจะตอบสนองต่อสิ่งที่พระองค์ได้นำมาให้อย่างไร

เมื่อเราเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระบิดาเราก็จะสามารถตอบสนองต่อแผนงานนี้ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ ดังที่พระเยซูได้ลองใจ ฟิลิป เรื่องการหาอาหารให้คน ห้า คน แม้ว่า ฟิลิป ไม่ได้ใช้ความเชื่ออย่างเต็มขนาด ณ เวลานั้น แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่พระเยซูบอกแก่ท่าน หาในเรื่องการเลี้ยงคนห้าพันคน

มีเหตุการณ์ใดบ้างที่พระองค์ได้นำเพื่อนเราใจเราดังเช่นการเลี้ยงคนห้าพันคนของพระเยซู ท่าทีในใจและการตอบสนองของเราเป็นสิ่งที่สำคัญต่อพระทัยของพระบิดา ดังนั้นเราต้องตอบสนองให้ได้อย่างถูกต้องด้วยพระคุณของพระองค์และกำลังจากพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.