พระเจ้ารักและอภัยให้เราเสมอ

Intimacy Tuesday 18 December 2018
“พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์”
‭‭สดุดี‬ ‭103:9‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.9.thsv11

+ พระบิดารักเรา ในความเป็นเรา ไม่ใช่ในสิ่งที่เราทำ แม้เราจะล้มลง หรือทำผิดไป พระองค์ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเรา เสมอ ขอเพียงเราตั้งใจที่จะลุกขึ้นสู้กับความอ่อนแอ

+ พระพิโรธของพระองค์นั้นช้า และอดทนนานแก่เรา มาก เพราะว่าพระองค์รักเรามากจริงๆ ดังนั้นเราต้องขอพระวิญญาณมาช่วยเป็นให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ร่วมกันกับพระเยซู ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.