พระเจ้ายาเวห์เพียงผู้เดียวที่จะนำเราไม่ให้พลาดล้มลงได้ พระองค์จะปกป้องเราเสมอ

แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้ม และทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์ โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดี ยูดา24
พระเจ้ายาเวห์เพียงผู้เดียวที่จะนำเราไม่ให้พลาดล้มลงได้ พระองค์จะปกป้องเราเสมอ ฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดตลอดนิรันดร เราจึงสามารถไว้วางใจในพระนามพระองค์ได้อย่างบริบูรณ์
พระเยซูผู้เมตตาวิญญาณจิตของเรา พระสิริของพระองค์เต็มล้นอยู่และจะประทานแก่เราตามพระทัยของพระองค์ ยิ่งเมื่อเรา
แสวงหาพระองค์ อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ เราก็จะสัมผัสในพระสิริของพระองค์ได้
อฟ.5:27 “ เพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ
เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงและปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระเยซูทุกวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.