พระเจ้าพูดอยู่ด้วยกับเราเสมอ จงเปิดใจที่จะฟัง

และเมื่อซาอูลทูลถามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์มิได้ทรงตอบพระองค์ ไม่ว่าด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผู้พยากรณ์
1 ซามูเอล 28:6

ในพันธสัญญาเดิมพระบิดาได้พูดคุยกับคนของพระองค์ผ่านสิ่งต่างๆรอบข้าง ตามที่พระเจ้าได้กล่าวไว้ นั่นคือทางความฝัน ทางนิมิต ผ่านหมายสำคัญ ผ่านเครื่องมือที่พระเจ้าสร้างไว้เช่น อูริม ทูมมิม หรือแม้แต่ผู้ที่พระเจ้า พระบิดาได้เลือกไว้บางคนคือผู้เผยวจนะ

ในพันธสัญญาเดิมพระบิดาไม่ได้พูดกับมนุษย์โดยตรงแต่ในปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารได้ปรับเปลี่ยนไปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาและเข้ามาอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อแล้ว

ดังนั้นผู้เชื่อจึงสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความเป็นบุคคลได้ตลอดเวลา นั่นคือผู้เชื่อสามารถพูดคุย รับฟัง และระบายทุกความรู้สึกให้กับพระวิญญาณได้ยิน ได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับที่ตอนสาวกได้ พูดคุย ถามไถ่ รับคำสอน จากพระเยซู อย่างใกล้ชิด

เราได้สิทธิพิเศษอย่างมากในยุคนี้ เราจึงต้องขวนขวายในการ ปรารถนาใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกๆ เวลา ทุกๆ เช้าวันใหม่

สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.